New Arrival

Recommended

หน้าที่ของไต

หน้าที่ของไต • ไต ทำหน้าที่กรองของเสียจากร่างกาย ในหนึ่งวันไตต้องกรองเลือดมากถึง 180 ลิตร หรือ เลือดในร่างกายเราต้องกรองผ่านไตถึงวันละ 50 ครั้ง และขับของเสียออกทางปัสสาวะ &bull...

Read More

การตรวจสารเสพติด คืออะไร? ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเสมอไปหรือไม่?

การตรวจสารเสพติด คืออะไร? ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเสมอไปหรือไม่? การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ คืออะไร? การตรวจสารเสพติด (Drug testing) เป็นการตรวจวิเคราะห์หาสารผิดกฎหมาย หรือสาร...

Read More

News & Event