งานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31

“Smart Medical Sciences : Health for Wealth วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาด เพื่อสุขภาพที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง”

 

จัดขึ้นโดยมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

www.dmsc.moph.go.th ติดต่อ  02-951-0000