Corporate
Information

     บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ . 2560 เพื่อรองรับ ลูกค้าในกลุ่มโรงพยาบาลและห้องปฎิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค โดยได้จัดหา ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Clinical Diagnostics เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่เครื่องมือระบบอัตโนมัติ ที่สามารถรองรับงานตรวจวิเคาระห์จำนวนมาก ไปจนถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองในห้องปฎิบัติการณ์ เช่นเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางด้าน Clinical Chemistry, Immunology, Hematology, Microbiology และ Pathology เครื่อง Urine analysis, Clitical care, Coagulation เครื่องมือสำหรับงาน BloodBank , Clinical Instument และ Lab Supplies รวมไปถึงชุดตรวจสอบ Rapid test ต่างๆ
     เราให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการทำงานดังนั้นพนักงาน เออีซี เฮลธ์แคร์ ทุกคนมีความสามารถในการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดเก็บในคลังสินค้า การบรรจุ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้เรามีทีมช่างบริการ ที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว มีความเชี่ยวชาญในการบำรุงรักษา เครื่องมือของลูกค้า อยู่ประจำพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ พร้อมให้ท่านเรียกใช้ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
     
 
ISO 9001:2015

Mission
Statement

AEC Healthcare มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและน้ำยา ด้านการตรวจวินิจฉัยโรคชั้นนำของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน


Quality Management
ISO 9001:2015

ผู้บริหารได้แสดงความมุ่งมั่นในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน จึงกำหนดนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ขึ้นเพื่อเป็นถ้อยคำในการแสดงความมุ่งมั่น และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงวัตถุประสงค์ ความต้องการ ความคาดหวังและเจตนารมณ์ในการประยุกต์ใช้ระบบบริหาร โดยกำหนดให้นโยบายคุณภาพนี้เป็นกรอบในการกำหนดการจัดตั้งวัตถุประสงค์คุณภาพ เป้าหมาย ตัวชี้วัดในการดำเนินการ และความต้องการของลูกค้าซึ่งนโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศไทย และให้ความสำคัญต่อการบริการทั้งก่อนและหลังการขายต่อลูกค้าดุจญาติมิตร

วัตถุประสงค์หลัก / Key Objectives

- เพื่อให้บรรลุถึงนโยบายที่วางไว้ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารงานเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้
- มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- สินค้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Product Innovation)
- สรรหา และนำเข้าสินค้าที่มีเทคโนโลยีไหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และสังคม
- ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม (Collaboration)
- ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า
- มีวินัยปฏิบัติงาน (Discipline)
- มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
- ยึดมั่นจริยธรรม (Ethics)
- ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ISO 9001:2015

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์


ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์

Organization
Chart

Organization Chart