RSV ไวรัสตัวร้าย ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก

การติดเชื้อไวรัส RSV

RSV เชื้อไวรัสร้ายอาการคล้ายไข้หวัด - Nurse Soulciety

                  RSV (Respiratory Syncytial Virus) เป็นไวรัสที่ก่อโรคในระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างพบได้บ่อยในเด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยมักจะมีการระบาดช่วงฤดูฝนประมาณ เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม หรือบางทีอาจต่อเนื่องถึงช่วงต้นฤดูหนาวในประเทศไทย

อาการ

             ผู้ป่วยมักจะมีอาการ 4-6 วันหลังได้รับเชื้อ อาการทั่วไปอาจเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา แต่อาการจำเพาะของโรคนี้ที่มักพบในเด็กเล็กคือ หลอดลมฝอยอักเสบ ซึ่งจะทำให้เด็กมีอาการคล้ายหอบหืด อาการที่พบมีดังนี้

1. มีไข้ ไอ จาม และน้ำมูก

2. รับประทานอาหารได้น้อยลง

3. หายใจหอบเหนื่อย ได้ยินเสียงปอดผิดปกติ

4. อาจพบอาการร้องกวน ซึมลง ในเด็กทารก

การรักษา

             ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาเชื้อไวรัส RSV โดยตรง มีแต่การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ ได้แก่ การให้ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาขยายหลอดลม บางรายอาจต้องให้ออกซิเจน ถ้ามีเสมหะมาก อาจต้องทำการเคาะปอดและดูดเสมหะออก

             เนื่องจากอาการของการติดเชื้อไวรัส RSV คล้ายกับไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ นอกจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาเชื้อสาเหตุของโรค ในบางรายที่มีอาการรุนแรงแพทย์อาจจะตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูสภาพปอดและทางเดินหายใจส่วนล่างเพื่อประกอบการวางแผนรักษา

การตรวจเชื้อ RSV

             การตรวจเชื้อไวรัส RSV ส่วนใหญ่จะนิยมใช้การตรวจแบบเร่งด่วน (RSV rapid test)  โดยการป้ายสารคัดหลั่งน้ำมูกในจมูก (Nasal swab) หรือจากหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) โดยใช้หลักการ Immunochromatography assay ในปัจจุบันมักจะสั่งตรวจควบคู่ไปกับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และสามารถยืนยันผลการตรวจได้ด้วยวิธีทาง Molecular

อ้างอิง

1. https://bit.ly/3BX5wvt

mail สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@aechealthcare.com