การตรวจหาเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus)

เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya virus, Buggy Creek หรือ CHIKV) เป็น RNA Virus สายบวก ชนิด single strand โดยจัดอยู่ใน Genus Alphavirus และ Family Togaviridae เป็นสาเหตุของโรคชิคุนกุนยา โดยมียุงลาย Aedes aegypti และ Aedes albopictus เป็นพาหะนำโรค ผู้ป่วยมักมีอาการคล้ายไข้เดงกี แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด จึงไม่มีอาการรุนแรงมาก

การตรวจวินิจฉัยโรคชิคุนกุนยาสามารถทำได้โดยการตรวจหาระดับแอนติบอดี การเพาะเชื้อในลูกหนูแรกเกิด ในยุง หรือในเซลล์เพาะเลี้ยง และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาโดยใช้ Real-time PCR และเทคนิคทาง bioinformatics ร่วมกับ molecular (genetics and proteomics) tecniques เข้ามาใช้ในการวินิจฉัยเพื่อยืนยันการติดเชื้อและแยกสายพันธ์ของไวรัสชิคุนกุนยาเพิ่มมากขึ้น

ชุดน้ำยา FTD Zika/Dengue/Chik (Fast Track Diagnostics, Luxembourg) เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยเชิงคุณภาพเพื่อหาสารพันธุกรรมชนิด RNA ของเชื้อไวรัสทั้ง 3 ชนิดโดยอาศัยหลักการ Multiplex Real-time PCR ทำให้สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่า ไวรัสซิกา รวมทั้งไวรัสเด็งกี่ได้พร้อมกัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษา เนื่องจากไวรัสทั้ง 3 ชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคที่มีลักษณะอาการคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลจำเพาะของชุดน้ำยา
ชื่อชุดน้ำยา              FTD Zika/Dengue/Chik
Cat. No.                FTD-84-32, FTD-84-64
ข้อบ่งชี้                  ใช้สำหรับตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสชิคุนกุนย่า ไวรัสซิกา  ไวรัสเด็งกี่ในงานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างทางคลินิก     serum, plasma, urine, whole blood


ส่วนประกอบของชุดน้ำยา

  1. Primer/probe mix for zika, dengue and chikungunya
  2. Positive control
  3. Negative control
  4. Internal comtrol
  5. 25X RT-PCR Enzyme mix
  6. 25X RT-PCR Buffer

ความจำเพาะ                    100%
ความไว                          100%
Limit of detection            1-10 copies/µL
หลักการของชุดน้ำยา           Multiplex real-time PCR for detection of pathogen genes by TaqMan® technology

หรือติดต่อแผนก Technical support e-mail: TAS@3nholding.com หรือฝ่ายงาน Life Science product โทร 022748331