น้ำยาตรวจ Monkeypox Virus real time PCR kit for research use only เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคฝีดาษลิง

น้ำยาตรวจ Monkeypox Virus real time PCR kit for research use only เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคฝีดาษลิง

 

 

       เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศยกระดับเตือนภัยโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยประกาศให้ ‘โรคฝีดาษลิง’ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ด้วยเหตุผลว่า พบการแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

      บริษัท เออีซีเฮลธ์แคร์ จำกัด ได้รับอนุญาตให้นำเข้าน้ำยาตรวจสำหรับ Monkeypox Virus real time PCR kit เพื่อตรวจหาพัธุกรรมของเชื้อก่อโรคฝีดาษลิง สำหรับใช้โดยบุคคลากรทางการแพทย์ (Professional use)จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา