มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกลุ่มบริษัททรีเอ็น โฮลดิ้ง ต่อการปรับตัวสู่ความปกติใหม่และความปลอดภัยของพนักงาน ทางบริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์