คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากโครงการ "ทำดี มีคนรู้"

คุณนิเวศน์ ประยูรเธียร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทรีเอ็น โฮลดิ้ง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากโครงการ  "ทำดี มีคนรู้" เป็นบุคคลที่ทำความดีต่อสังคมและประเทศ ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ประจำปี 2565  

โดยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุม อาคารัฐสภา เกียกกาย

อนึ่งด้วยคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้เล็งเห็นถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนิเวศน์ผู้มีจิตอาสา ใช้ความเชียวชาญ และเสียสละกำลังกาย เวลา สติปัญญา เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง