โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infections: STI)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infections; STI) หมายถึง โรคที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางช่องคลอด ทางปาก หรือทวารหนัก โรคที่สำคัญและพบได้บ่อย ได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน หนองใน แผลริมอ่อน ฝีมะม่วง และกามโรคอื่น ๆ ได้แก่ Trichomonas vaginalis, Genital wart, Candidiasis, Fungus, Fungal infection, Fungal vaginitis เป็นต้น

การตรวจคัดกรองโรคเป็นวิธีการตรวจทดสอบเพื่อค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก ทําให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็ว ทําให้ผลการรักษาดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน และลดการแพร่กระจายของโรคจากผู้ป่วยไปสู่คนอื่น

ชุดน้ำยาตรวจ Fast-track diagnostics (FTD) เป็นน้ำยาที่ใช้หลักการ Multiplex real-time PCR ทำให้สามารถตรวจหาเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค STI ได้หลายๆ เชื้อพร้อมกัน ในกลุ่มชุดน้ำยา FTD STI panel จะมีน้ำยาทั้งหมด 8 ชุดน้ำยาที่ครอบคลุมกลุ่มเชื้อที่ก่อโรคที่สำคัญ (ดังแสดงในตารางด้านล่าง)

นอกจากน้ำยาที่ตรวจกลุ่มเชื้อที่ก่อโรคที่สำคัญ FTD STI panel ยังมีชุดน้ำยา FTD HPV High Risk ที่สามารถตรวจหาและแยกสายพันธุ์ของเชื้อ Human Papillomavirus กลุ่มที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามได้ที่
http://www.fast-trackdiagnostics.com/human-line/products