Our Services

Product Support

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พร้อมสนับสนุนข้อมูล และเอกสารประกอบทางวิชาการ

Instrument Service

เรามีทีมช่างชำนาญการกระจายอยู่ทั่วภูมิภาค เพื่อรองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึง โดยจะเข้ามาติดตั้งและตรวจสภาพเครื่องหลังการขายอย่างสม่ำเสมอ